หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นางไพรินทร์ พุ่มมาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
   
“เมืองน่าอยู่
เกษตรกรรมก้าวหน้า
ชาวประชามีส่วนร่วม
การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
 
   
 
  คำขวัญประจำตำบล
 
   
พ่อขุนด่านลือไกล   สายใยถ้ำแก้วมรกต
สวยสดวัดซับไม้แดง   แหล่งธรรมชาติงาม
เลิศล้ำประเพณี   ซับไม้แดงนี้ตำบลเรา
 
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ำ

ขยายเขต บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

พัฒนาขุดเจาะ ซ่อมแซม บำรุงรักษาบ่อบาดาล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ แก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาและ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมการดำรงชีวิตโดย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสังคม

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

การป้องกันและควบคุมโรค

สร้างสุขภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม ด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงและพัฒนารายได้

จัดหาสถานที่สาธารณประโยชน์
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 056-029-736, 056-029-739 โทรสาร : 056-029-736
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,925,560 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
สายด่วนนายก
โทร : 089-857-3193