หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
Submaidaeng Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นางสาวจิรภัทร ขาวโต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.ซับไม้แดง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป 6
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง 7
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง 7
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานกฎหมายและคดี
- งานรักษาความสะอาด อนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ