Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบิหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
ประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรีกประชุมสภาองค์การบริหา [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์การบริหารส่วนตำ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
"โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ตำบลซับไม้แดง [ 4 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 129 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงสัญจรร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 86 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 171 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 6 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
ขอเชิญร่วมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 160 
การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา [ 17 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 77 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี ๒๕๕๖ [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 258 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติต ตำบลซับไม้แดงครั้งที่ ๑๖ ประจำป [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 95 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 13 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 143 
 
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 110  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 938  ตอบ 2  
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่า บ้านใหม่เขาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 48 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 46 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ไข้เลือกออก [ 25 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 56 
 
 
 
ทต.ซับสมอทอด พิธีทำบุญเมือง ๑๑ อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนปกระสงค์ หอประชุมใหญ่ อบต.ท้ายดง [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ท้ายดง [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผัด หมู่ที่ 4 ต.ท้ายดง [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ชอนไพร ข่าวประชาสัมพันธ์ ลักลอบขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายด [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหนองไส้ไก่ หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น เรื่องงบประมาณรายจ่ายป [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บัววัฒนา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ชอนไพร ปิดประกาศสำเนาบัญชีกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตทางหลวง(ปรองดอง) [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลชอนไพร ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
ทต.ซับสมอทอด ทต.ซับสมอทอดจัดมอบอุปกรณ์จราจรให้กับ สภ.บึงสามพัน [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ซับสมอทอด ทต.ซับสมอทอดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 57 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.ซับสมอทอด อ.ส.ม. ทต.ซับสมอทอดศึกษาดูงาน ทต.หนองปลาไหล [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านติ้ว กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1707  [ 29 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1718  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1708  [ 29 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1706  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1704  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/7942-8017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2557 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1696  [ 26 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1703  [ 26 ก.ย. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1695  [ 26 ก.ย. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1634  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1671  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1670  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1660  [ 24 ก.ย. 2557 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1661  [ 24 ก.ย. 2557 ]
เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1659  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/ว20  [ 24 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.พร. มท 0890.3/ว1657  [ 23 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว97  [ 23 ก.ย. 2557 ]
การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1642  [ 23 ก.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว34  [ 23 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1645  [ 23 ก.ย. 2557 ]
เร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว90  [ 22 ก.ย. 2557 ]
  
 
    
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน [ 4 ก.ย. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๐๒ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ [ 20 ส.ค. 2556 ]   
พช๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๔ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ [ 26 ก.ค. 2556 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างป [ 4 ก.ค. 2556 ]   
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วั [ 4 ก.ค. 2556 ]   
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. [ 4 ก.ค. 2556 ]   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 3 ก.ค. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0036159 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com