Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบิหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรีกประชุมสภาองค์การบริหา [ 1 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์การบริหารส่วนตำ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 44 
"โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ตำบลซับไม้แดง [ 4 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 107 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงสัญจรร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 74 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 146 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 6 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ขอเชิญร่วมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 154 
การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา [ 17 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 73 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี ๒๕๕๖ [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 223 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติต ตำบลซับไม้แดงครั้งที่ ๑๖ ประจำป [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 90 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 13 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 122 
 
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 843  ตอบ 2  
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่า บ้านใหม่เขาวงษ์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 31 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 30 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ไข้เลือกออก [ 25 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 35 
 
 
 
ทต.ซับสมอทอด อุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.นาสนุ่น โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.นาสนุ่น โครงการอบรมควบคุมโรคไม่ติดต่อปี 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพไปแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ชอนไพร ขยายระยะเวลาสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๗ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวัดเขาแหลม (ตา [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน พร้อม [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 10 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 10 ตามแบบเ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
  
 
    
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน [ 4 ก.ย. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๐๒ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ [ 20 ส.ค. 2556 ]   
พช๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๔ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ [ 26 ก.ค. 2556 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างป [ 4 ก.ค. 2556 ]   
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วั [ 4 ก.ค. 2556 ]   
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. [ 4 ก.ค. 2556 ]   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 3 ก.ค. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0031743 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com