ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์การบริหารส่วนตำ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
"โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ตำบลซับไม้แดง [ 4 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงสัญจรร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 121 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 6 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
ขอเชิญร่วมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 141 
การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา [ 17 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 64 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี ๒๕๕๖ [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 161 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติต ตำบลซับไม้แดงครั้งที่ ๑๖ ประจำป [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 81 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 13 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 99 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 30 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 144 
 
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 70  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 692  ตอบ 2  
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 14 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ไข้เลือกออก [ 25 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 23 


กิจกรรมโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตำบลซับไม้แดง [ 19 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 32 
 
 
 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย ส [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ คือ ถังขยะ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.นาสนุ่น หน่วยทหารเข้าประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ คสช.ให้กับบุคลากรของ อบต.นาสนุ่น [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทม.วิเชียรบุรี ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หินฮาว งานรวมฮัก ร่วมแฮง กินข้าวแลงนำกัน [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ซับสมอทอด ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๔ รายการ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสอบราคาารจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหมออุไร [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหมออ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์แผนนังแสดงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ของ อบต.ชอนไพร [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.บ้านไร่ โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทม.วิเชียรบุรี ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ชอนไพร การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1203  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สน.บถ. มท 0809.3/ว1891  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1202  [ 17 ก.ค. 2557 ]
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1890  [ 17 ก.ค. 2557 ]
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1156  [ 17 ก.ค. 2557 ]
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่นลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1199 [แบบรายงาน]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
  
 
    
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน [ 4 ก.ย. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๐๒ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ [ 20 ส.ค. 2556 ]   
พช๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๔ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ [ 26 ก.ค. 2556 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างป [ 4 ก.ค. 2556 ]   
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วั [ 4 ก.ค. 2556 ]   
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. [ 4 ก.ค. 2556 ]   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 3 ก.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐๘ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก และถ่ายโอน) [ 3 ก.ค. 2556 ]   
คณะกรรมการที่ราชพัสดุจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบพื้นที่ภาคประชาชนขอใช้ที่ตำบลห้วยใหญ่ [ 6 มิ.ย. 2556 ]   
พช 0017.1/ว9248 เรื่องการสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ 5 มิ.ย. 2556 ]   
ผังวิทยุรายการ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2556 [ 4 มิ.ย. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0025383 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com