ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย  

วัดซับไม้แดง  
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2 [ 21 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 0 
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลซับไม้แดงเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถว [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั [ 27 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ รพ.สต. ซับสมพงษ์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ [ 27 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประ [ 21 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ประจำปีงบประมา [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2559 ประจำปีงบปร [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดดจ้างในรอบเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ประจำปีงบประม [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำเดือนเมษายน 2559 ประจำปีงบประมาณ [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ประจำปีงบประมา [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประจำปีงบป [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2559 ปีงบประมาณ [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการแรับปต่งพร้อมบดอัดพื้นทางเดิม หมูที่ 1 หมูที่9 หมูู่ [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 15 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร [ 6 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 170 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2 [ 2 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 25 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 222  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 690  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 565  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมด้านการบริการสังคมภายในตำบลชอนไพรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
อบต.ซับไม้แดง โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน ทำขนมเปี๊ยะ และทำซูชิ ประจำป [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2 [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมส่งการปกครองท้องถิ่นในการบริการประชาชน [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองไขว่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.โคกสะอาด โครงวางท่อระบายนำ้ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางขนิษฐา เหลืองศรีสว่าง หมู่ที่ 4 [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.หินฮาว ประกาศรับสมัครรถรับ-ส่งนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร พิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบู [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.นาสนุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ได้รับร้องเรียนจาก นายจำรัส วันภักดี [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นาสนุ่น โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง (สายโป่งหว้า-หนองป่าพง) [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมให้ความรู้และเฝ้าระวังสารเคมีในกระแสเลือดในเกษตรกรตำบลชอนไพร [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
 
   
 

ตุ๊กตากะลาออมสิน

เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง

ทองม้วน ทองมณี
 
 
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1456  [ 21 ก.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/7660-7735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7561-7636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท.  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1443  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว4019  [ 20 ก.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1448  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว6  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1441  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1440  [ 18 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1439 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม กศ. มท 0816.3/ว1437  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.4/ว1438  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กปต. มท 0811.1/ว17  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1429  [ 17 ก.ค. 2560 ]
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1385  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1424  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1421  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1422  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1407  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3810  [ 14 ก.ค. 2560 ]
  
 
    
 
 [ 21 ก.ค. 2560 ]     
การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14+020-กม.15  [ 20 ก.ค. 2560 ]     
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด  [ 20 ก.ค. 2560 ]     
ประกาศสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี2561  [ 19 ก.ค. 2560 ]     
หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่13  [ 18 ก.ค. 2560 ]     
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ใก้แก่ อปท.  [ 18 ก.ค. 2560 ]     
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวด 6  [ 18 ก.ค. 2560 ]     
จัดส่งบัญชีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2560 ]     
แนวทางการปรับเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ประจำเดือน  [ 18 ก.ค. 2560 ]     
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กรฎาคม 2560  [ 17 ก.ค. 2560 ]     
สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาค  [ 17 ก.ค. 2560 ]     
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค  [ 14 ก.ค. 2560 ]   
การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  [ 14 ก.ค. 2560 ]   
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สำรวจข้อมูลพื้นฐาน อปท.  [ 12 ก.ค. 2560 ]   
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  [ 12 ก.ค. 2560 ]   
การขยายเวลามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560  [ 12 ก.ค. 2560 ]   
ขอความอนุเคาะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ  [ 12 ก.ค. 2560 ]   
ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน  [ 12 ก.ค. 2560 ]   
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 12 ก.ค. 2560 ]