ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง รายงานผลการประชุมองค์การบริหารส่วนตำ [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 27 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
"โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" ตำบลซับไม้แดง [ 4 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงสัญจรร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม [ 22 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 128 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 6 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
ขอเชิญร่วมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 142 
การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา [ 17 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 67 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี ๒๕๕๖ [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 170 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติต ตำบลซับไม้แดงครั้งที่ ๑๖ ประจำป [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 85 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 13 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 104 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่ [ 30 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 152 
 
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 77  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 712  ตอบ 2  
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 19 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ไข้เลือกออก [ 25 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 28 


กิจกรรมโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตำบลซับไม้แดง [ 19 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 40 
 
 
 
อบต.หนองไผ่ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ป [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มสดใส ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ป [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ซอยแยกจากทางหลวงแผ่น [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิมถึงกลุ่มบ้านน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสายหลัก ถึงบ้านนายบุญเ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าขนุนเชื่อมของเดิม หมู่ที่ ๘ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าหนองอีงอน หมู่ที่ ๗ ตำบล [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.นาสนุ่น ประกาศ เรื่อง เรียกประฃุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น สมัยสามัญ สมัยที่3/2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสน [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.นาเกาะ ขอเชิญชวนรับพังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ [ 26 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหว้า (บริเวณข้างบ้านนายไสว คำ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
  
 
    
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน [ 4 ก.ย. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๐๒ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ [ 20 ส.ค. 2556 ]   
พช๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๔ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ [ 26 ก.ค. 2556 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างป [ 4 ก.ค. 2556 ]   
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วั [ 4 ก.ค. 2556 ]   
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. [ 4 ก.ค. 2556 ]   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 3 ก.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐๘ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก และถ่ายโอน) [ 3 ก.ค. 2556 ]   
คณะกรรมการที่ราชพัสดุจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบพื้นที่ภาคประชาชนขอใช้ที่ตำบลห้วยใหญ่ [ 6 มิ.ย. 2556 ]   
พช 0017.1/ว9248 เรื่องการสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ 5 มิ.ย. 2556 ]   
ผังวิทยุรายการ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2556 [ 4 มิ.ย. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0026447 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com