ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 6 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
ขอเชิญร่วมประชาคมตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 87 
การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสายตา [ 17 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย ประจำปี ๒๕๕๖ [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 85 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติต ตำบลซับไม้แดงครั้งที่ ๑๖ ประจำป [ 28 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 13 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 64 
เว็บไซต์(ทดลอง) อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 30 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 86 
 
เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 367  ตอบ 2  
 
 


โครงการประชาคมตำบลซับไม้แดง ประจำปี ๒๕๕๗ [ 6 มี.ค. 2557 ] อ่าน 32 


โครงการช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตา ประจำปี 2557 [ 6 มี.ค. 2557 ] อ่าน 24 


โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ก.พ. 2557 ] อ่าน 47 
 
 
 
ทต.บัววัฒนา การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 21 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลบัววัฒนา ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ [ 21 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีมงคล โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองไผ่ [ 8 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 13 จุด [ 4 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.นาเกาะ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาจ้างเหมาขุดบ่อและขนย้ายขยะ เพื่อทำการฝังกลบ [ 3 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 32 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 4 ล้อ ชนิดแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คันด [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ตัวรถ ชนิด 10 ล้ [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ตัวร [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 4 ล้อ ชนิดแบบเปิดข้างเทท้าย [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านไร่ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนสายเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำ [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 31 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว565  [ 10 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว586  [ 10 เม.ย. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.1/ว578  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6, รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว11 [รุ่นที่ 6] [รุ่นที่ 7]  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/2892  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว10  [ 9 เม.ย. 2557 ]
  
 
    
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน [ 4 ก.ย. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๐๒ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ [ 20 ส.ค. 2556 ]   
พช๐๐๒๓.๕/ว ๗๒๔ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ [ 26 ก.ค. 2556 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างป [ 4 ก.ค. 2556 ]   
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วั [ 4 ก.ค. 2556 ]   
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.พส. [ 4 ก.ค. 2556 ]   
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 3 ก.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐๘ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก และถ่ายโอน) [ 3 ก.ค. 2556 ]   
คณะกรรมการที่ราชพัสดุจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบพื้นที่ภาคประชาชนขอใช้ที่ตำบลห้วยใหญ่ [ 6 มิ.ย. 2556 ]   
พช 0017.1/ว9248 เรื่องการสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ 5 มิ.ย. 2556 ]   
ผังวิทยุรายการ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2556 [ 4 มิ.ย. 2556 ]   
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ :: 088-2860749
จำนวนผู้เข้าชม 0012760 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com