Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย
วัดซับไม้แดง
  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ซับไม้แดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ย. 2556
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญ [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ. [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 11 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 65 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 95 
ประชาสัมพันธ์ข่าว ของการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 172 
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 175 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 15 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 194 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 11 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 10 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 163 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 100 
โครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข [ 29 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 176 
สรุปสั่งการ นรม./ผอ.รมน. ในการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 และแถลงแผนการปฏิบั [ 28 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 146 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม หมู่ที่ 6 สายบ้านหินดาดใหญ่ [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 148 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 172 
ประกาศเรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 162 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 158 
[ 15 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 114 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 141 
แผนการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ปี [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 205 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่ทำตัวใม่เหมาะสม (17 ธ.ค. 2558)    อ่าน 522  ตอบ 2  
สอบถามขั้นตอนการขอน้ำใช้ต้องทำอย่างไร (7 พ.ค. 2557)    อ่าน 444  ตอบ 1  
 
 


โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธรรม" ประจำปี 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ] อ่าน 98 


กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ] อ่าน 143 


พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ซับไม้แดง [ 6 พ.ย. 2558 ] อ่าน 186 
 
 
 
ทม.วิเชียรบุรี เข้าร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้างความสามัคคี [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หินฮาว รณรงค์การกำจัดขยะในครัวเรือน [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ชอนไพร แผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หินฮาว เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ชอนไพร แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ชอนไพร แผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หินฮาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 22 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หินฮาว ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หินฮาว ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หินฮาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หินฮาว ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำ 2558 [ 22 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หล่มเก่า รายละเอียดแสดงข้อมูลที่พักและร้านอาหารในเขตตำบลหล่มเก่า [ 20 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 35 
อบต.หล่มเก่า ข้อมูลแสดงสถานที่พัก และร้านอาหาร ในเขต อบต.หล่มเก่า [ 20 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
 
   
 
  ตุ๊กตากะลาออมสิน
  เฉาก๊วยแท้พ่อขุนผาเมือง
  ทองม้วน ทองมณี
 
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ สน.สส. มท 0891.4/ว988  [ 19 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว977 [รายชื่อ]  [ 18 พ.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว974  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว969  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว970  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว975  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957  [ 18 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959  [ 17 พ.ค. 2559 ]
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ท้องถิ่นไทยสืบสานพระราชทานปณิธานต้านมะเร็งเต้านมถวายสมเด็จย่า ด่วนที่สุด สล.  [ 17 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว950  [ 17 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว930  [ 17 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2684  [ 17 พ.ค. 2559 ]
  
 
    
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน และค่าตอบแทน) [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บุคลากรถ่ายโอน) [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖) [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ย. 2556 ]